Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 maj 2021 r. („NWZ”):

1. Paweł Przewięźlikowski 4.990.880 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 8.490.880 głosów, co stanowiło odpowiednio 45,83% akcji na NWZ oraz 56,83% głosów na NWZ oraz 37,9% w ogólnej liczbie głosów;

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.900.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.900.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 17,45% akcji na NWZA oraz 12,72% głosów na NWZ oraz 8,48% w ogólnej liczbie głosów;

3. Bogusław Sieczkowski 924.384 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.474.384 głosów, co stanowiło odpowiednio 8,49% akcji na NWZ oraz 9,87% głosów na NWZ oraz 6,58% w ogólnej liczbie głosów;

4. Augebit FIZ 1.039.738 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.039.738 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,55% akcji na NWZ oraz 6,96% głosów na NWZ oraz 4,64% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności na NWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 10.891.032 akcji uprawniających do wykonywania 14.941.032 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 18.355.474 i daje prawo do 22.405.474.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:  

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu