Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości śródrocznego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku na dzień 24 listopada 2020 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu była przewidziana na dzień 17 listopada 2020 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2020 roku oraz za 9 miesięcy 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu