Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Selvita”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informacje o wstępnych szacunkach wyników Grupy Kapitałowej Selvita S.A. („Grupa Selvita”) za I kwartał 2023 r., w zakresie wybranych danych finansowych, dotyczących dynamiki wzrostu przychodów komercyjnych od klientów zewnętrznych oraz zyskowności na działalności operacyjnej oraz zyskowności EBITDA. Szacunki te nie uwzględniają Ardigen S.A., który od 2023 r. nie jest konsolidowany w pełni w wynikach Grupy Selvita.(raport bieżący 01/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.).

Zarząd Selvita, na dzień publikacji niniejszego raportu, szacuje że w I kwartale 2023 r.:

  • dynamika wzrostu skonsolidowanych przychodów komercyjnych Grupy Selvita od klientów zewnętrznych będzie wyższa względem I kwartału 2022 r. i będzie kształtowała się w przedziale od 4% do 7%;
  • rentowność na działalności operacyjnej Grupy Selvita osiągnie wartość w przedziale od 8% do 10%;
  • rentowność EBITDA Grupy osiągnie wartości w przedziale 19% do 21%.

Powyższe wstępne szacunki oparte są na informacjach o dotychczas zaksięgowanych zdarzeniach gospodarczych oraz w oparciu o stopnień zaawansowania realizacji umów z klientami.

Zaprezentowane dane finansowe mają charakter wyników szacunkowych, nie były audytowane i mogą ulec zmianie aż do dnia publikacji ostatecznych wyników. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu