Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o otrzymaniu przez spółkę zależną Selvita d.o.o. (poprzednio Fidelta d.o.o.) w dniu 12 kwietnia 2022 r. decyzji Ministra Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju nr 517-03-02-01-01-22-8 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w przedmiocie wydania zezwolenia na inwestycje podlegające ulgom podatkowym.

Uzyskanie tego zezwolenia umożliwi spółce skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym w wysokości 25% poniesionych wydatków inwestycyjnych w okresie od  26 marca 2021 r. do  26 marca 2024 r. Dodatkowo, Emitent informuje, że należna ulga za wydatki inwestycyjne poniesione w 2021 r. została już rozpoznana w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 2021 i pomniejszyła podatek dochodowy o kwotę 3.316,8 tys. zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu