Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do informacji opublikowanej w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 38/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. informuje o powzięciu w dniu 12 kwietnia 2021 r. informacji o wydaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu Spółce pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. („Centrum Usług Laboratoryjny”), które zlokalizowane zostanie w Krakowie przy ul. Podole, w pobliżu obecnej siedziby Spółki.

Przedmiotowa decyzja uprawomocni się, pod warunkiem braku wniesienia od niej odwołania, po upływie czternastu dni od dnia jej doręczenia stronom postępowania. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę oraz zawarciu umowy z Generalnym Wykonawcą Spółka planuje rozpocząć realizację przedmiotowej inwestycji.

Planowana budowa Centrum Usług Laboratoryjnych ma fundamentalne znacznie dla realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2020-2023 opublikowanej w raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., zgodnie z którą Centrum Usług Laboratoryjnych będzie stanowiło jedną z kluczowych przewag rynkowych i motorów dalszego rozwoju Spółki.

Zakończenie budowy Centrum Usług Laboratoryjnych i uruchomienie pierwszych laboratoriów przewidywane jest na przełomie 2022/23 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu