Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. ustalił cenę emisyjną Akcji Serii C na kwotę 38,00  zł (słownie: trzydzieści osiem złotych 00/100) za każdą Akcję Serii C. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Serii C we wskazanej kwocie.

Akcje serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

O emisji Akcji serii C Spółka informowała w raportach bieżących nr 13/2020 z dnia 26 maja 2020 r. oraz nr 15/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu