Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 1 marca 2022 r. („NWZ”) wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad NWZ.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej

Osoby reprezentujące Spółkę:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu