Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 maja 2021 r. („NWZ”) wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad NWZ.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu