Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

  • jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 – 30.03.2023 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 – 30.05.2023 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 – 27.09.2023 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 – 15.11.2023 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za H1 2023. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Selvita będą natomiast zawierały kwartalne informacje finansowe dotyczące Emitenta. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 OfertPublU – Informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu