Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

  • jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 – 31.03.2022
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 – 31.05.2022
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 – 28.09.2022
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 – 9.11.2022

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za H1 2022. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Selvita będą natomiast zawierały kwartalne informacje finansowe dotyczące Emitenta. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 OfertPublU – Informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu