Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 – 30.03.2021

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 – 26.05.2021

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 – 22.09.2021

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 – 24.11.2021

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za H1 2021. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Selvita będą natomiast zawierały kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 OfertPublU – Informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu