Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o przyjęciu w dniu 31 marca 2022 r. nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2022-2025 („Strategia”).

Emitent informuje, że cele biznesowe wskazane w poprzedniej strategii Spółki na lata 2020-23, ogłoszonej w dniu 29 kwietnia 2020 r. raportem bieżącym nr 10/2020, zakładające wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 300 mln zł, zwiększenie skali działalności poprzez akwizycje oraz ponad 1 mld zł kapitalizacji rynkowej zostały w pełni wykonane w poprzednim roku. W związku z czym Zarząd Spółki podjął decyzję o zaprezentowaniu nowej strategii rozwoju na lata 2022-2025.

W tym okresie Selvita planuje trzykrotnie zwiększyć przychody ze sprzedaży (do 900 mln zł), utrzymując wysoką rentowność. Spółka zamierza realizować założenia strategii poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Realizacja planowanych inwestycji pozwoli Selvicie stać się wiodącym globalnym przedklinicznym CRO.

Strategia Rozwoju Grupy Selvita na lata 2022-2025 opiera się na trzech kluczowych celach:

  • Budowie kompleksowej oferty w zakresie odkrywania i rozwoju leków – uzupełnienie oferty drug discovery oraz budowa segmentu drug development;
  • Koncentracji na usługach o wysokiej wartości dla klienta – specjalizacja w wybranych obszarach terapeutycznych oraz rozwijanie unikalnych kompetencji;
  • Rozwoju działalności Grupy na największych rynkach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – zwiększenie zespołów oraz potencjalnie nowe lokalizacje laboratoriów. 

Na realizację Strategii Spółka planuje przeznaczyć środki w łącznej wysokości około 950 mln zł, z czego ok 180 mln zł na finansowanie rozwoju organicznego, ok. 270 mln zł na rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej i ok. 500 mln zł na akwizycje. Zarząd Selvita przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych (zakładany docelowy poziom dług netto do EBITDA poniżej 3x).

W obszarze akwizycji, w latach 2022-2025, Selvita zakłada przejęcie przynajmniej dwóch przedklinicznych CRO w Europie lub Ameryce Północnej, świadczących usługi komplementarne do oferty Spółki lub umożliwiające rozszerzenie skali jej działalności.

Zarząd Emitenta uznał przyjęcie Strategii Rozwoju na lata 2022-2025 za istotne zdarzenie, ze względu na wytyczenie w Strategii głównych celów Spółki oraz jego Grupy Kapitałowej, których osiągnięcie będzie miało wpływ na dalsze perspektywy rozwoju Emitenta.

Pełna treść Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu