Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 29 kwietnia 2020 r. uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2020-2023 („Strategia”).

Nowa Strategia zakłada dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Selvita poprzez wzrost organiczny wsparty akwizycjami, dzięki czemu w 2023 roku Selvita planuje osiągnąć:

  • Przychody na poziomie powyżej 300 mln zł przy stabilnej marży EBITDA;
  • Kapitalizację Spółki na poziomie ponad 1 mld zł;
  • Solidne podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie średnioterminowym osiągnąć pozycję w TOP 10 wśród przedklinicznych CRO (ang. contract research organisation) na świecie.

W celu realizacji przyjętej Strategii, w okresie 2020-2023, Emitent planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 325-375 mln zł, z czego 150-200 mln zł na przeprowadzenie akwizycji, ok. 135 mln zł na utworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych oraz ok. 40 mln zł na inwestycje odtworzeniowe oraz zakup wyposażenia niezbędnego do dalszego organicznego rozwoju działalności.

Zarząd Emitenta uznał przyjęcie Strategii rozwoju na lata 2020-2023 za istotne zdarzenie, ze względu na wytyczenie w Strategii głównych celów Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, których osiągnięcie będzie miało wpływ na przyszłą sytuację finansową Spółki oraz na dalsze perspektywy jej rozwoju.

Pełna treść Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu