Inwestorzy & Media
Raporty

10 września 2020 Raport ESPI PSr 2020

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020

 • PDF icon
  Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I półrocze 2020 r.
 • PDF icon
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za H1 2020
 • PDF icon
  Sprawozdanie finansowe Selvita S.A. za H1 2020
 • PDF icon
  Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Selvita S.A.
 • PDF icon
  Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Selvita S.A.