Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 maja 2020 r. powziął informację o umieszczeniu projektu pn. „Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji technologii TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów” („Projekt”) na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka. Projekt będzie realizowany przez spółkę zależną Emitenta – Ardigen S.A.

Celem projektu jest opracowanie, walidacja i wdrożenie innowacyjnej, opartej na uczeniu maszynowym technologii TCRact, która pozwoli na wdrożenie nowej usługi polegającej na przewidywaniu i optymalizacji TCRów rozpoznających specyficznie antygeny nowotworowe związane z HLA (Human Leukocyte Antigen) na potrzeby firm farmaceutycznych i biotechnologicznych opracowujących immunoterapie nowotworów.

– wartość całkowita Projektu netto: 20 181 114,38 zł

– rekomendowana wartość dofinansowania: 11 701 901,06 zł

– okres realizacji: lipiec 2020 – czerwiec 2023

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji. O jej zawarciu Emitent poinformuje osobnym raportem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu