Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) wydał oświadczenie w przedmiocie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w KDPW 2.384.245 praw do akcji na okaziciela serii C („PDA Serii C”). Warunkiem rejestracji PDA Serii C jest ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja PDA Serii C nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu PDA Serii C do obrotu na rynku regulowanym.

PDA Serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji Akcji Serii C i PDA Serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i PDA Serii C oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu