Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o powzięciu w dniu 18 czerwca 2020 r. informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.684.379,20 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 18.355.474 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;

b) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229;

c) 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 2.384.245 .

Zmiana wysokości kapitału zakładowego wynika z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w ramach publicznej emisji akcji serii C.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu