Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (poprzednio: Selvita CRO S.A., „Spółka”) w związku z dokonanym w dniu 1 października 2019 r. podziałem spółki Ryvu Therapeutics S.A. (poprzednio: Selvita S.A.) oraz w wykonaniu zobowiązania wynikającego z przyjętego przez obie spółki w dniu 28 marca 2019 r. planu podziału, podaje do wiadomości, że Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 18 lutego 2020 r. zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którymi nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12.876.983,20 złotych do kwoty 12.776.983,20 złotych, tj. o kwotę  100.000 złotych w drodze umorzenia  125.000 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł każda. Po rejestracji obniżenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi zatem 12.776.983,20 złotych i dzieli się na 15.971.229 akcji, uprawiających do wykonywania 20.021.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powyższe obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane w związku z przeprowadzonym umorzeniem akcji zwykłych imiennych serii 0 i zostało dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2019 r. Po umorzeniu ww. akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy, jak i liczba akcji i głosów w Spółce jest tożsama z wysokością kapitału zakładowego oraz liczbą akcji i głosów w spółce dzielonej – Ryvu Therapeutics S.A., zgodnie z Planem Podziału.

Spółka poniżej podaje treść zaktualizowanych postanowień Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.776.983,20 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 15.971.229 (piętnaście  milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), w tym:

  1. 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;
  2. 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 OfertPublU – Informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu