Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o otrzymaniu powiadomień sporządzonych na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Tadeusza Wesołowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako osoby pełniącej
obowiązki zarządcze w Spółce oraz od AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI S.A. z siedzibą w Krakowie („Augebit FIZ”), jako od osoby blisko związanej z Panem Tadeuszem Wesołowskim. Treść powiadomień stanowi załącznik do niniejszego
raportu. W wyniku zdarzenia opisanego w przedmiotowych powiadomieniach udział Pana Tadeusza Wesołowskiego, który jest beneficjentem Augebit FIZ, w Spółce nie uległ zmianie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu