Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym podaje do wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2021 r. Spółka zależna Emitenta – Selvita Inc. („Spółka”) otrzymała od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Klient”) zlecenie, którego wartość wynosi $1.020.000 (3.853.356 PLN przeliczonych po kursie 1 USD=3,7778 PLN) („Zlecenie”) w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 17 marca 2020 r. („Umowa”). Zlecenie będzie realizowane przez rok, począwszy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Umowa dotyczy realizacji na rzecz Klienta usług polegających na syntezie związków chemicznych w zakresie działalności związanej z odkrywaniem leków, w tym syntezie, oczyszczaniu i charakteryzacji organicznych związków pośrednich oraz finalnych związków, które będą wykorzystywane przez Klienta w testach in vitro i in vivo.

Warunki Zlecenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta uznaje zawarte Zlecenie za istotne z uwagi na jego wartość.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu