Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. spółka zależna Emitenta – Selvita Inc. otrzymała od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Klient”) zlecenie na podstawie umowy ramowej, która została zawarta z Klientem w dniu 22 sierpnia 2016 r. („Umowa”), którego przedmiotem jest wsparcie platformy odkrywania leków Klienta w zakresie chemii medycznej polegające na syntezie związków chemicznych wskazanych przez Klienta.

Wartość zlecenia, które będzie realizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wynosi 4.717.440 USD (18.899.951,61 PLN przeliczonych po kursie średnim NBP 1 USD = 4,0064 PLN z dnia 10 stycznia 2022 r.).

Współpraca Emitenta z Klientem trwa od 2016 r., a o uprzednim rozszerzeniu współpracy z Klientem Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Emitent wskazuje, że otrzymane zlecenie jest jednym z największych pojedynczych zleceń otrzymanych przez Emitenta. Z uwagi na wartość zlecenia, a także fakt istotnego rozszerzenia współpracy z Klientem, Zarząd Emitenta uznaje zlecenie jako znaczące.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu