Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r. spółka zależna Emitenta – Selvita Inc. otrzymała od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Klient”) zlecenie na podstawie umowy ramowej, która została zawarta z Klientem w dniu 22 sierpnia 2016 r., którego przedmiotem jest wsparcie platformy odkrywania leków Klienta w zakresie chemii medycznej polegające na syntezie związków chemicznych wskazanych przez Klienta („Zlecenie”).

Wartość Zlecenia, które będzie realizowane w ciągu najbliższych 6 miesięcy, wynosi 1.297.224 USD (5.720.757,84 PLN przeliczone po kursie średnim NBP 1 USD = 4,4100 PLN z dnia 15 grudnia 2022 roku). Zlecenie będzie obejmować wsparcie w zakresie chemii medycznej w modelu FTE, na które składać będą się m. in. synteza związków do ewaluacji biologicznej oraz synteza półproduktów na wewnętrzne potrzeby Klienta.

Współpraca Emitenta z Klientem trwa od 2016 roku, a o wcześniejszym przedłużeniu współpracy z Klientem Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. oraz w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. Biorąc pod uwagę wartość zamówienia, jak również fakt przedłużenia znaczącej współpracy z Klientem, Zarząd Emitenta uznaje Zlecenie za istotne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu