Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. spółka zależna Emitenta – Selvita Inc. otrzymała od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Klient”) zlecenie na podstawie umowy ramowej, która została zawarta z Klientem w dniu 16 grudnia 2019 r. („Zlecenie”).

Wartość Zlecenia, które będzie realizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wynosi 1.239.960 EUR (5.784.165,40 PLN przeliczone po kursie średnim NBP 1 EUR = 4,6648 PLN z 21 grudnia 2022 roku). Zlecenie będzie obejmować świadczenie usług w obszarze chemii medycznej i chemii syntetycznej w celu rozwoju projektów odkrywania leków Klienta.

Biorąc pod uwagę wartość Zamówienia, a także fakt przedłużenia znaczącej współpracy z Klientem, Zarząd Emitenta uznaje otrzymanie Zlecenie za istotne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • – Wiceprezes Zarządu