Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 9 września 2020 r. zawiadomienia od Augebit FIZ o zmianie stanu posiadanego udziału w Spółce w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które miało miejsce w związku z emisją Akcji Serii C. Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu