Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 6 lipca 2022 r. zawiadomienia od TFI Allianz Polska S.A. („TFI Allianz”) sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Fundusze zarządzane przez TFI Allianz, tj.:

(razem jako „Fundusze”) w wyniku połączenia TFI Allianz z Aviva Investors Poland TFI S.A. zmieniły poziom zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Połączenie miało miejsce 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie, w dniu połączenia fundusze zarządzane przez TFI Allianz miały, przed uwzględnieniem akcji posiadanych przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors TFI S.A., 455.583 akcje Spółki, stanowiące 2,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 455.583 głosów, co stanowiło 2,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy o ofercie, w dniu połączenia, po uwzględnieniu akcji posiadanych zarówno przez fundusze zarządzane przez TFI Allianz, jak i przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A., Fundusze miały 1.801.928 akcji Spółki, stanowiących 9,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.801.928 głosów, co stanowiło 8,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zarząd Spółki dla uniknięcia wątpliwości wskazuje, że TFI Allianz w zawiadomieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu błędnie podało, że 1.801.928 głosów stanowi 9,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Spółka informowała o zmianie poziomu zaangażowania funduszy zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku połączenia z TFI Allianz, Aviva Investors Poland TFI S.A. przestało istnieć, a więc nie powinno być dłużej uważane za podmiot uprawniony do głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu