Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. zawiadomienia od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Aviva Investors TFI”) sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („OfertPublU”), które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Fundusze zarządzane przez Aviva Investors TFI (Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK, Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek) w związku z transakcją zakupu akcji Spółki, przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i posiadają aktualnie łącznie 1 133 009 akcje Spółki, stanowiące 6,17% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1 133 009 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 5,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu