Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podaje do wiadomości, że w dniu 19 lutego 2020 r. spółka zależna od Emitenta – Selvita Inc. otrzymała od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Klient”) kolejne dwa zlecenia, których wartość wynosi łącznie 971 350 USD (3 842 272 PLN przeliczonych po kursie 1 USD=3,9556 PLN) („Zlecenia”) w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 22 sierpnia 2016 r. („Umowa”). Na skutek zawarcia przedmiotowych Zleceń wartość Umowy, która będzie realizowana w 2020 r. wynosi łącznie 2 025 527 USD (8 012 175 PLN przeliczonych po ww. kursie), zaś całkowita wartość kontraktu od momentu jego podpisania wynosi około 13 198 953 PLN, przez co Zarząd Spółki uznaje tę Umową jako znaczącą. Ponadto, fakt rozszerzenia współpracy z Klientem, pozostaje istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju działalności Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Członek Zarządu