Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. informuje o pozyskaniu przez Emitenta kolejnych zleceń o łącznej wartości EUR 1.423.293 (PLN 6.473.847 przeliczonych po kursie 1 EUR= 4,5485 PLN) od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Europie („Klient”), w ramach umowy ramowej jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 1 lutego 2018 r. Zlecenia dotyczą świadczenia usług polegających na syntezie związków chemicznych mającej na celu wsparcie rozwoju projektów innowacyjnych Klienta.

Ponadto Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r., informuje, że spółka zależna Emitenta – Fidelta d.o.o. („Fidelta”) otrzymała datowane na 1 stycznia 2021 r., zlecenie w ramach umowy zawartej przez Fideltę z Klientem w dniu 1 października 2018 r., o wartości EUR 2.510.761 (PLN 11.420.196 przeliczonych po ww. kursie). Przedmiotem zlecenia są usługi wsparcia rozwoju projektów odkrywania leków przez Klienta w obszarze chemii medycznej, farmakologii in vitro oraz badań DMPK in vitro i in vivo.

Wobec powyższego łączna wartość usług realizowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta na rzecz Klienta w 2021 r. wyniesie EUR 3.934.054 (PLN 17.894.043 przeliczonych po ww. kursie).

Zlecenia będą realizowane odpowiednio w laboratoriach badawczych Emitenta w Polsce i Fidelty w Chorwacji począwszy od 4 stycznia 2021 r., a prace zaplanowane są na cały 2021 r.

Zarząd Emitenta, biorąc pod uwagę wartość zleceń oraz fakt wzmocnienia współpracy z Klientem uznaje je za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie kontynuacji zwiększenia ekspozycji w obszarze świadczenia usług wsparcia w badaniach nad odkrywaniem leków i budowy pozycji na międzynarodowym rynku przedklinicznych CRO (ang. Clinical Research Organisation).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Edyta Jaworska – Członek Zarządu
  • Mirosława Zydroń – Członek Zarządu