Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że spółka zależna Emitenta – Selvita Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka Zależna”), 1 września 2023 r. otrzymała zlecenie od spółki biofarmaceutycznej z siedzibą w Europie („Klient”), którego przedmiotem jest przeprowadzenie analiz próbek pochodzących z procesu oczyszczania leku biologicznego Klienta. Analizy te stanowią niezbędną charakteryzację i walidację działań mających na celu potwierdzenie, że wykorzystywany proces produkcyjny jest optymalny na wszystkich etapach i będzie prowadzić do określonego profilu produktu pod względem jego jakości („Zlecenie”). Analizy w ramach Zlecenia zostaną wykonywane w ciągu 8 miesięcy.

Wartość Zlecenia wynosić będzie w zależności o ilości wykonanych analiz od 2.400.368 EUR do 3.600.552 EUR (od 10.744.527,24 PLN do 16.116.790,86 PLN przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 2023 r. 1 EUR = 4,476 PLN)

Współpraca Emitenta z Klientem trwa od 2018 roku, zaś Zlecenie jest największym projektem realizowanym dotychczas przez Emitenta na rzecz Klienta. Biorąc pod uwagę wartość projektu Zarząd Emitenta uznaje Zlecenie za istotne.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu