Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Selvita”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Spółka otrzymała zlecenie o łącznej wartości 1.856.213 EUR (8.278.709,98 PLN przeliczone po kursie 1 EUR = 4,46 PLN) („Zlecenie”) na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 21 marca 2022 r. ze spółką z siedzibą we Włoszech, której obszar działalności pokrywa wczesny etap odkrywania leków („Klient”).

Zgodnie ze Zleceniem, Spółka zapewni zintegrowane wsparcie w zakresie odkrywania leków w oparciu o model współpracy FTE przez okres 12 miesięcy. Ponadto, Zlecenie przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu usług przez Klienta, co zwiększy łączną wartość Zlecenia do 2.180.213 EUR.

Biorąc pod uwagę wartość zlecenia, Zarząd Spółki uznaje otrzymane Zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze zintegrowanych projektów odkrywania leków.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu