Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Selvita”, „Spółka”) niniejszym informuje, że otrzymała w dniu 9 grudnia 2022 r. zlecenie o całkowitej wartości 1.083.876,00 EUR (5.084.679,10 PLN przeliczone po kursie średnim opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w dniu 12 grudnia 2022 r. 1 EUR = 4,6912 PLN) w ramach umowy ramowej na świadczenie usług zawartej w dniu 20 czerwca 2018 roku („Zlecenie”) pomiędzy Spółką a jedną z największych spółek farmaceutycznych z siedzibą w Niemczech („Klient”). Współpraca z Klientem trwa od 2011 roku. Selvita raportowała rozszerzenie współpracy biznesowej z Klientem w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 30 marca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Przedmiotem Zlecenia jest wsparcie chemiczne w modelu FTE projektów badawczo-rozwojowych Klienta prowadzących do odkrywania nowych leków w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wsparcie innowacyjnych programów Klienta będzie polegało na świadczeniu usług syntezy chemicznej.

Biorąc pod uwagę wartość Zlecenia, Zarząd Spółki uznaje otrzymane Zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze wsparcia projektów odkrywania leków.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu