Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Selvita”) niniejszym informuje, że jej spółka zależna – Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja („Spółka”), otrzymała w dniu 1 sierpnia 2022 r. zlecenie w ramach umowy na świadczenie usług badawczych zawartej w dniu 16 lipca 2015 r., aneksowanej 18 lipca 2022 r. („Zlecenie”) pomiędzy Spółką a jedną z największych spółek farmaceutycznych w Europie („Klient”).

Przedmiotem Zlecenia, które Spółka będzie realizować do 31 lipca 2023 r. są usługi ADME/DMPK w tym usługi profilowania fizykochemicznego oraz usługi analityczne, które mają wspierać programy badawcze Klienta.

Szacowana wartość Zlenienia wynosi EUR 2,200,000 (PLN 10.360.240 przeliczone po kursie 1 EUR = 4,7092 PLN). Dokłada wartość Zlecenia zostanie ustalona w oparciu o ilość przeprowadzonych analiz.

Łączna wartość usług, które zostały zrealizowane przez Grupę Kapitałową Selvita na rzecz Klienta w pierwszej połowie 2022 r. wyniosła EUR 1.705.115 (PLN 8.029.728 przeliczone po ww. kursie).

Biorąc pod uwagę wartość Zlecenia jak również fakt rozszerzenia współpracy pomiędzy Klientem a Spółką, Zarząd Emitenta uznaje otrzymane Zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze wsparcia projektów odkrywania leków.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu