Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Selvita”, „Spółka”) niniejszym informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. , że w dniu 3 października 2022 r. jej spółka zależna– Selvita d.o.o. otrzymała zlecenie rozszerzające zakres dotychczasowej współpracy w ramach umowy na świadczenie usług badawczych z dnia 16 lipca 2015 r., aneksowanej 18 lipca 2022 r. („Zlecenie”), zawartej pomiędzy Spółką wraz z jej spółkami zależnymi a jedną z największych grup spółek farmaceutycznych w Europie („Klient”).

Przedmiotem Zlecenia są usługi ADME/DMPK, w tym usługi profilowania fizykochemicznego oraz usługi analityczne, które mają wspierać programy badawcze Klienta.

Rozszerzenie zlecenia spowoduje podwyższenie szacowanej wartości Zlecenia o kwotę EUR 1.400.000 (PLN 6.758.080 po kursie 1 EUR = 4,8272 PLN) do kwoty EUR 3.600.000 (PLN 17.377.920 po kursie 1 EUR = 4,8272 PLN).

Łączna wartość usług, które zostały zrealizowane przez Grupę kapitałową Selvita na rzecz spółek z grupy kapitałowej Klienta w ośmiu miesiącach 2022 r. wyniosła EUR 2.727.134 (PLN 13.164.419 przeliczone po kursie 1 EUR = 4,8272 PLN).

Biorąc pod uwagę wartość o jakie Zlecenie zostaje zwiększone, jak również fakt rozwinięcia współpracy pomiędzy Klientem a Spółką, Zarząd Spółki uznaje rozszerzone Zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze wsparcia projektów odkrywania leków.


Podstawa prawna:
Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu