Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Selvita”) niniejszym informuje, że jej spółka zależna – Fidelta d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja („Fidelta”), w dniu 23 grudnia 2021 r. otrzymała zlecenie o wartości 2.280.913 EUR (10.574.084,57 PLN przeliczone po kursie 1 EUR = 4,6359 PLN) na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 1 października 2018 r. pomiędzy Fideltą a jedną z największych spółek farmaceutycznych w Europie („Klient”). Przedmiotem zlecenia jest identyfikacja związku wiodącego, mogącego mieć zastosowanie w terapii astmy, w tym astmy ciężkiej, który będzie można poddać ocenie profilu bezpieczeństwa i dalej rozwijać w celu nominacji kandydata przedklinicznego. Fidelta, w swoich laboratoriach w Zagrzebiu, będzie świadczyć usługi z zakresu chemii medycznej, farmakologii in vitro i in vivo oraz DMPK.

Zlecenie realizowane będzie w okresie kolejnych 12 miesięcy (do 31 grudnia 2022 r.). Łączna wartość usług, które będą realizowane przez Grupę Kapitałową Selvita na rzecz Klienta w 2022 r. wynosi obecnie EUR 3.302.448,28 (15.309.820,00 PLN przeliczone po ww. kursie).
Biorąc pod uwagę wartość zlecenia oraz jego zakres, Zarząd Emitenta uznaje otrzymane zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze zintegrowanych projektów odkrywania leków.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Mirosława Zydroń – Członek Zarządu