Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o dokonaniu korekty raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 roku („Raport H1”), opublikowanego przez Spółkę w dniu 14 września 2022 r.

Korekta polega na dodaniu w Raporcie H1 obowiązkowych oświadczeń Zarządu Spółki określonych w § 68 ust. 1 pkt 4 oraz § 69 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, które zostały omyłkowo pominięte w Raporcie H1, o następującej treści:

Zarząd Selvita S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę Kapitałową Selvita i Selvita S.A. zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Selvita i Selvita S.A.

W sprawie półrocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita Zarząd Selvita S.A. oświadcza, że niniejsze półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Selvita , w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.”

Skorygowany skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I półrocze 2022 zawierający powyższe oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostała treść Raportu H1, w szczególności dane finansowe, nie uległy zmianie. Skorygowany Raport H1 zostanie przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w oddzielnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu