Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym raportem dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie bieżącym ESPI nr 42/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. polegającej na mylnie wskazanych dacie i kwocie dotyczących Zlecenia, które było przedmiotem raportu. Poprawna wersja raportu znajduje się poniżej.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że jej spółka zależna – Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja („Spółka Zależna”), w dniu 22 grudnia 2022 r. otrzymała zlecenie o wartości 2.639.501,00 EUR (12.313.536,11 PLN przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. 1 EUR = 4,6551 PLN)  („Zlecenie”) na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 1 października 2018 r. pomiędzy Spółką Zależną a jedną z największych spółek farmaceutycznych w Europie („Klient”). Przedmiotem Zlecenia jest współpraca w zakresie identyfikacji związków mogących mieć zastosowanie w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc oraz innych chorób śródmiąższowych płuc. Spółka Zależna, w swoich laboratoriach w Zagrzebiu, będzie świadczyć usługi w zakresie chemii medycznej, komputerowego wspomagania projektowania leków (CADD), farmakologii in vitro i in vivo, profilowania ADME i DMPK, profilowania fizykochemicznego oraz analityki.

Zlecenie realizowane będzie w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Biorąc pod uwagę wartość Zlecenia, jego zakres oraz kontynuacje współpracy z Klientem, Zarząd Emitenta uznaje otrzymane Zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze zintegrowanych projektów odkrywania leków.


Podstawa prawna
: Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu