Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Pawła Przewięźlikowskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu