Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

 1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii C: 29 maja 2020 r.
  Data zakończenia subskrypcji akcji serii C: 2 czerwca 2020 r.
 2. Data przydziału akcji serii C: 3 czerwca 2020 r.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.384.245.
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
  Nie dotyczy.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 2.384.245.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.384.245.
 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 38,00 zł za każdą akcję.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
  a) 9 osób w ramach transzy Inwestorów Indywidualnych,
  b) 146 podmiotów w ramach transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  a) 9 osób w ramach transzy Inwestorów Indywidualnych,
  b) 146 podmiotów w ramach transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
  Nie dotyczy.
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 90.601.310,00 zł.
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 2.254.881 zł (z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW/GPW):
  a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2.254.881 zł,
  b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
  c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
  d) promocja oferty: nie dotyczy.
  Koszty emisji akcji serii C pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.
  Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C wyniósł: 0,95 zł.
 14. Sposób opłacenia akcji serii C: Akcje serii C zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
 • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu