Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do informacji opublikowanej w raporcie bieżącym nr 8/2021 oraz 9/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., w sprawie planowanego ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki („Program”), uszczegóławiając przekazane informacje, niniejszym przekazuje do wiadomości, iż Zarząd Spółki dokonał szacunkowego ustalenia wpływu Programu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki.

Przedmiotem Programu będzie łącznie 1.247.720 akcji zwykłych Spółki, które Pan Paweł Przewięźlikowski nieodpłatnie przekaże Spółce w celu ich wydania na rzecz osób uprawnionych, na warunkach określonych w regulaminie Programu. Szczegółowe warunki Programu zostały opisane w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Spółka wraz z doradcami dokonała analizy ujęcia księgowego Programu i jego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).

Na podstawie powyższej analizy Spółka informuje, że zgodnie z wytycznymi MSSF transakcja nieodpłatnego przekazania akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o wartości 88,5 milionów złotych zgodnie z kursem zamknięcia z dnia 12 maja 2021 r., przez pana Pawła Przewięźlikowskiego do Spółki, przy której Spółka nie poniesie żadnych kosztów gotówkowych, nie może być uznana jako przychód. W konsekwencji nie będzie miała wpływu na żadną pozycję w bilansie ani  rachunku wyników Spółki.

Natomiast, przekazanie pracownikom Spółki akcji otrzymanych wcześniej w formie darowizny od pana Pawła Przewięźlikowskiego, w trakcie trwania Programu tj. w latach 2021-2024, zostanie rozpoznane zgodnie z MSSF 2 jako niegotówkowy koszt wynagrodzeń w skonsolidowanym rachunku wyników Spółki (a więc wpłynie na wynik operacyjny, wynik EBITDA i wynik netto) oraz w pozycji kapitałów własnych jako jego zwiększenie w takiej samej wysokości jak pozycja kosztów okresu. Łącznie kapitał własny Spółki nie ulegnie zmianie.

Wstępny szacunek, dokonany na bazie przyjętych założeń i informacji dostępnych na dzień niniejszego raportu dotyczących m.in.: partycypacji osób uprawnionych w Programie po jego przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki, wskazuje na łączny niegotówkowy koszt dla Spółki na poziomie ok. 75-88 miliona złotych, który będzie rozłożony na okres trwania Programu tj. w latach 2021-2024, podobnie jak ujmowano kwotę 11,2 miliona złotych w latach 2015-2017 w związku z poprzednim programem motywacyjnym w Selvita S.A. (po podziale z dnia 1 października 2019 r. funkcjonującej pod firmą Ryvu Therapeutics S.A.).

Koszt Programu będzie ujęty w kwartalnych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki, a jego wartość w danym okresie sprawozdawczym będzie uzależniona m.in. od takich czynników jak udział pracowników w programie, ilość akcji przydzielonych uprawnionym, pozostawanie w stosunku służbowym w trakcie trwania Programu przez uprawnionych.

W celu umożliwienia oceny wyników działalności Spółki przez inwestorów Zarząd w  kolejnych okresach będzie udostępniał zarówno informację o wynikach z uwzględnieniem kosztów Programu zgodną z MSSF 2 jak i informację o wynikach Spółki bez uwzględnienia kosztów Programu jako przekazującą pełniejszy obraz bieżącej działalności biznesowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:  

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu