Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w związku z ustanowionym w Spółce Programem Motywacyjnym Spółki na lata 2021-2024 („Program Motywacyjny”) informuje, że z dniem 9 lipca 2022 r. ulegnie zakończeniu okres lock-up (okres trwania zobowiązania do niezbywania akcji) dla łącznie 463.743 akcji Spółki, które zostały przyznane łącznie 228 pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach Programu Motywacyjnego.

Zarząd Spółki w celu oszacowania ryzyka związanego z nadmierną podażą akcji Spółki na rynku po wygaśnięciu pierwszego okresu lock-up przeprowadził wśród uczestników Programu Motywacyjnego anonimową ankietę dotyczącą potencjalnego zainteresowania zbyciem akcji Spółki w okresie 30 dni przypadających po zakończeniu okresu lock-up. W ankiecie wzięło udział 55,7% uczestników Program Motywacyjnego. Zgodnie z deklaracjami złożonymi w odpowiedzi na ankietę tylko 5 uczestników Programu Motywacyjnego posiadających łącznie 6.291 akcji Spółki zadeklarowało zainteresowanie sprzedażą akcji w ciągu 30 dni po wygaśnięciu pierwszego okresu lock-up po cenie 40 zł bądź niższej za każdą akcję.

Przeprowadzona ankieta miała niewiążący charakter, deklaracje złożone w odpowiedzi na ankietę nie tworzą wiążącego zobowiązania do zbycia akcji Spółki. Zarząd Spółki nie może zagwarantować, że faktyczna podaż na akcje Spółki po zakończeniu pierwszego okresu lock-up nie będzie się różnić od zadeklarowanej.

Spółka informowała o Programie Motywacyjnym w raportach bieżących nr 8/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. oraz nr 13/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu