Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o wydaniu w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2020 r., uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 461/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki („Akcje Serii C”), co nastąpi z dniem 26 czerwca 2020 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 26 czerwca 2020 r. rejestracji Akcji Serii C i oznaczenia ich kodem „PLSLVCR00029”. Jednocześnie, w dniu 24 czerwca 2020 r., KDPW wydał oświadczenie nr 528/2020 w przedmiocie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz ich warunkowej rejestracji.

Dodatkowo, na podstawie uchwały Zarządu GPW z dnia 24 czerwca 2020 r. nr 460/2020, wyznaczony został na dzień 25 czerwca 2020 r. dzień ostatniego notowania PDA Serii C, oznaczonych kodem „PLSLVCR00037”.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu