Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. listu intencyjnego od pana Pawła Przewięźlikowskiego – głównego akcjonariusza i członka Rady Nadzorczej Spółki („Akcjonariusz”), którego przedmiotem jest deklaracja nieodpłatnego przekazania części akcji posiadanych przez Akcjonariusza, w celu ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki („Program”).

Najważniejsze założenia Programu

Przedmiotem Programu będzie łącznie 1.247.720 akcji zwykłych Spółki („Akcje”) będących własnością Akcjonariusza i stanowiących łącznie 25% akcji Spółki znajdujących się w jego posiadaniu. Program będzie realizowany poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym (wskazanym poniżej) uprawnienia w postaci prawa do nabycia części Akcji po preferencyjnej cenie.

Do uczestnictwa w Programie uprawnione będą wszystkie osoby, które łączy ze Spółką lub spółką z grupy kapitałowej (Selvita Services Sp. z o.o.; Selvita Inc. oraz Selvita Ltd.) stosunek służbowy, przy czym lista uczestników Programu zostanie sporządzona na podstawie rekomendacji Akcjonariusza i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w stosunku do Członków Zarządu Spółki oraz przez Zarząd Spółki w stosunku do pozostałych osób (“Osoby Uprawnione”). Udział w programie będzie dobrowolny.

Akcje zostaną przekazane Spółce przez Akcjonariusza nieodpłatnie, zaś Osoby Uprawnione nabędą je po preferencyjnej cenie zapewniające pokrycie kosztów Programu ponoszonych przez Spółkę, nie wyższej jednak niż 1 zł za jedną Akcję. Realizacja Programu nie będzie miała wpływu na saldo kapitałów własnych Spółki.

Osoby Uprawnione będą zobowiązane do pozostawania w stosunku służbowym ze Spółką lub spółką z grupy kapitałowej oraz niezbywania przyznanych Akcji w ramach Programu, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji, z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji kiedy pracownik będzie mógł zostać zwolniony z tych zobowiązań.

W celu realizacji Programu Spółka:

  1. przyjęła w dniu dzisiejszym uchwałę Zarządu inicjującą Program w kształcie zaproponowanym przez Akcjonariusza;
  2. niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia przez Spółkę Programu Motywacyjnego;
  3. zawrze z Akcjonariuszem umowę darowizny Akcji najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Programu przez Spółkę;
  4. zawrze z Osobami Uprawnionymi umowy o uczestnictwo w Programie oraz podejmie wszelkie czynności niezbędne w celu realizacji Programu, zgodnie z dyspozycją uchwały Walnego Zgromadzenia po jej przyjęciu.

Zarząd Spółki podkreśla, iż w związku z nieodpłatnym przekazaniem Akcji przez Akcjonariusza Program nie będzie powodował rozwodnienia pozostałych akcjonariuszy Spółki.

Cel Programu

Celem wdrożenia powszechnego programu motywacyjnego w zaproponowanym kształcie będzie: i) zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego; ii) stworzenie bodźca, który zmotywuje pracowników do jeszcze aktywniejszego działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i zachęci do długoterminowego związania się ze Spółką; iii) zbudowanie nowoczesnej organizacji, w której wzrost wartości Spółki przekładał się będzie bezpośrednio na wzrost zamożności pracowników i współpracowników Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu