1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata jest Selvita S.A. z siedzibą przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków („Administrator Danych Osobowych”).

2. Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, w tym także procesu rekrutacji prowadzonego w sposób ciągły b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółki działające w ramach Grupy Kapitałowej Selvita, które współadministrują danymi osobowymi w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4. Dane osobowe Kandydata mogą być udostępniane podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Selvita S.A. procesy rekrutacyjne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez okres 2 lat. Administrator Danych Osobowych zastrzega, iż proces rekrutacyjny na niektóre stanowiska prowadzony jest w sposób ciągły tzn. że ten konkretny proces rekrutacyjny nie kończy się w momencie zatrudnienia jednego lub kilku kandydatów. W takim przypadku Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania całego procesu rekrutacji. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 5 lat.

6. Kandydatowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

10. Dane osobowe Kandydata mogą podlegać profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

11. Z administratorem można skontaktować się pod adresem ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 12 297 47 00.