Badania toksykologiczne in vitro

Badanie toksyczności jest koniecznym etapem badań przedklinicznych potencjalnego środka terapeutycznego.

Wykonanie testów ADME-Tox gwarantuje zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia do fazy badań klinicznych związków nieodpowiadających założeniom projektu terapeutycznego lub takich, które wywierają niekorzystny uboczny wpływ na funkcjonowanie komórki.

Uzyskane na podstawie naszych testów dane mogą posłużyć do wyselekcjonowania związków o najbardziej korzystnych parametrach fizykochemicznych oraz kontroli i walidacji wyników uzyskanych na podstawie wcześniejszych badań.

Nasza oferta z zakresu badania toksyczności in vitro obejmuje:

  • Analizy genotoksyczności
  • Analizy cytotoksyczności
  • Analizy fototoksyczności