Właściwości strukturalne i fizykochemiczne

Podstawowe badania przedkliniczne leków biopodobnych można podzielić na dwie główne grupy, tj. analizę struktury (leków badanego i referencyjnego) metodami z zakresu biochemii analitycznej oraz analizę aktywności obu preparatów przy zastosowaniu badań farmakodynamicznych z zakresu biologii molekularnej i komórkowej.

Zakres badań z obszaru charakteryzacji właściwości strukturalnych i fizykochemicznych oferowanych przez Selvitę, obejmuje:

  • Sekwencjonowanie białek metodą degradacji Edmana
  • Badanie składu aminokwasowego białek i peptydów
  • Analiza masy molekularnej i wielkości
  • Analiza MS (mapy peptydowe)
  • Analiza mostków dwusiarczkowych
  • Wzór elektroforetyczny
  • Analiza izoform
  • Analizy spektroskopowe i chromatograficzne
  • Badania strukturalne (krystalografia białek)