Platforma Immunoonkologiczna

Immunoterapia – nowatorskie podejście do leczenia nowotworów

Komórki systemu immunologicznego stale monitorują stan organizmu w poszukiwaniu patogenów lub podejrzanych białek sprawnie eliminując potencjalne niebezpieczeństwo. Zdarza się jednak, że wadliwe komórki naszego własnego organizmu nie są rozpoznawane przez układ immunologiczny stając się nowotworami złośliwymi.

Immunoonkologia jest nowym podejściem w terapii nowotworów – w odróżnieniu od innych opcji leczniczych celuje w komórki układu odpornościowego pacjenta, nie guza. Immunoterapie wzmacniają naturalną obronę organizmu przed rakiem informując system immunologiczny o jego istnieniu, mobilizując komórki immunologiczne do walki lub usuwając mechanizmy hamujące jego atak przeciwnowotworowy.

Platforma Immunoonkologiczna Selvity rozwija nowatorskie immunoterapie stymulujące naturalne mechanizmy obronne ludzkiego układu odpornościowego przeciw patogenom (mimikra wirusowa) do rozpoznania i zwalczenia raka. Takie podejście obiecuje zdemaskowanie nowotworów „immunologicznie cichych” lub tzw. „zimnych” – czyli takich, które pozostały niewidoczne dla komórek odpornościowych lub uniknęły nadzoru immunologicznego na wczesnym etapie rozwoju.

Projekty immunoonkologiczne Selvity celują w białka i ścieżki sygnałowe, które mogą przekształcić oporne na dotychczasową immunoterapię inhibitorami punktów kontrolnych „zimne”, agresywne guzy w nowotwory „gorące” – podatne na leczenie. Strategia zakłada mobilizację układu odpornościowego za pomocą małocząsteczkowych aktywatorów systemu immunologiczny pacjenta do rozpoznania raka i uwrażliwienie komórek nowotworowych na atak immunologiczny. Obecnie wiadomo, że immunoterapie działają skuteczniej w leczeniu skojarzonym. Selvita zamierza wykorzystać potencjał rozwijanych terapii własnych w połączeniu z dostępnymi na rynku lekami, aby zwiększyć korzyści dla pacjentów.

  • Agoniści ścieżki STING

Jest to wiodący program rozwijany w ramach platformy, który koncentruje się na agonistach szlaku STING – jednym z kluczowych białek zaangażowanych we wrodzoną odpowiedź immunologiczną. STING silnie stymuluje produkcję interferonu typu I (IFN) i cytokin prozapalnych. Agoniści STING ułatwiają rozpoznawanie antygenu nowotworowego swoistego dla konkretnego pacjenta, dając nadzieję na wysoce spersonalizowane leczenie. Wspierają także atak przeciwnowotworowy i infiltrację nowotworu przez limfocyty CD8+T, a w konsekwencji mobilizację układu immunologicznego. Agoniści STING sprzyjają eliminacji komórek guza jednocześnie przekształcając je w autoszczepionkę przeciwnowotworową spersonalizowaną dla konkretnego pacjenta i specyficzną dla jego typu nowotworu.

Obecnie program agonisty szlaku STING znajduje się na etapie optymalizacji substancji aktywnych i identyfikacji struktury wiodącej (ang. hit-to-lead). Strategia Selvity obejmuje:

  • odkrywanie agonistów ścieżki STING o unikalnej strukturze chemicznej i prawach własności intelektualnych dla Selvity (małocząsteczkowe substancje o korzystnych parametrach, które nie są nukleotydami oraz makrocyklami w celu przezwyciężenia ograniczeń obecnie znanych agonistów STING)
  • potwierdzoną aktywność związków w sygnalizacji zależnej od STING w wielu modelach in vitro (komórkowe linie nowotworowe, ludzkie komórki pierwotne układu odpornościowego o różnych haplotypach STING) w celu pokrycia szerokiej populacji pacjentów
  • dobre właściwości DMPK umożliwiające szerokie możliwości drogi podania (donowotworowo, podskórnie, doustnie), aby umożliwić terapię różnych typów nowotworów (guzy lokalne i odległe przerzuty).
  • Pozostałe projekty immuno-onkologiczne

Selvita rozwija projekty celujące w poufne, nowatorskie cele molekularne ze szlaków aktywacji limfocytów T zależnych od TCR oraz w sensory kwasów nukleinowych. Rozwijane substancje posiadają potencjał leków pierwszych w swojej klasie (ang. first-in-class) i są we wczesnej fazie odkrywania.