Platforma Immunoonkologiczna

Platforma Immunoonkologiczna Selvity rozwija nowatorskie immunoterapie stymulujące naturalne mechanizmy obronne ludzkiego układu odpornościowego przeciw patogenom (mimikra wirusowa) do rozpoznania i zwalczenia raka. Takie podejście obiecuje zdemaskowanie nowotworów „immunologicznie cichych” lub tzw. „zimnych” – czyli takich, które pozostały niewidoczne dla komórek odpornościowych lub uniknęły nadzoru immunologicznego na wczesnym etapie rozwoju.

Projekty immunoonkologiczne Selvity celują w białka i ścieżki sygnałowe, które mogą przekształcić oporne na dotychczasową immunoterapię inhibitorami punktów kontrolnych „zimne”, agresywne guzy w nowotwory „gorące” – podatne na leczenie. Strategia zakłada mobilizację układu odpornościowego za pomocą małocząsteczkowych aktywatorów systemu immunologiczny pacjenta do rozpoznania raka i uwrażliwienie komórek nowotworowych na atak immunologiczny. Obecnie wiadomo, że immunoterapie działają skuteczniej w leczeniu skojarzonym. Selvita zamierza wykorzystać potencjał rozwijanych terapii własnych w połączeniu z dostępnymi na rynku lekami, aby zwiększyć korzyści dla pacjentów.

  • Agoniści ścieżki STING

Jest to wiodący program rozwijany w ramach platformy, który koncentruje się na agonistach szlaku STING – jednym z kluczowych białek zaangażowanych we wrodzoną odpowiedź immunologiczną. STING silnie stymuluje produkcję interferonu typu I (IFN) i cytokin prozapalnych. Agoniści STING ułatwiają rozpoznawanie antygenu nowotworowego swoistego dla konkretnego pacjenta, dając nadzieję na wysoce spersonalizowane leczenie. Wspierają także atak przeciwnowotworowy i infiltrację nowotworu przez limfocyty CD8+T, a w konsekwencji mobilizację układu immunologicznego. Agoniści STING sprzyjają eliminacji komórek guza jednocześnie przekształcając je w autoszczepionkę przeciwnowotworową spersonalizowaną dla konkretnego pacjenta i specyficzną dla jego typu nowotworu.

Obecnie program agonisty szlaku STING znajduje się na etapie optymalizacji substancji aktywnych i identyfikacji struktury wiodącej (ang. hit-to-lead). Strategia Selvity obejmuje:

  • odkrywanie agonistów ścieżki STING o unikalnej strukturze chemicznej i prawach własności intelektualnych dla Selvity (małocząsteczkowe substancje o korzystnych parametrach, które nie są nukleotydami oraz makrocyklami w celu przezwyciężenia ograniczeń obecnie znanych agonistów STING)
  • potwierdzoną aktywność związków w sygnalizacji zależnej od STING w wielu modelach in vitro (komórkowe linie nowotworowe, ludzkie komórki pierwotne układu odpornościowego o różnych haplotypach STING) w celu pokrycia szerokiej populacji pacjentów
  • dobre właściwości DMPK umożliwiające szerokie możliwości drogi podania (donowotworowo, podskórnie, doustnie), aby umożliwić terapię różnych typów nowotworów (guzy lokalne i odległe przerzuty).
  • Pozostałe projekty immuno-onkologiczne

Selvita rozwija projekty celujące w poufne, nowatorskie cele molekularne ze szlaków aktywacji limfocytów T zależnych od TCR oraz w sensory kwasów nukleinowych. Rozwijane substancje posiadają potencjał leków pierwszych w swojej klasie (ang. first-in-class) i są we wczesnej fazie odkrywania.