Rada Naukowa

Prof. dr hab. Bożena Kamińska

Profesor Bożena Kamińska ukończyła embriologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała doktorat z biochemii w Instytucie Nenckiego. W latach 1991 i 1997 była adiunktem w Zakładzie Biochemii Komórki w Instytucie Nenckiego.

W 1990 i 1992 r. profesor Kamińska odbyła staże na Uniwersytecie w Katanii, we Włoszech, a w latach 1994-1996 ukończyła staż podoktorancki na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie McGill w Montrealu, Quebec, Kanada. W 1997 roku Profesor Kamińska uzyskała habilitację i została kierownikiem Pracowni Regulacji Transkrypcji w Instytucie Nenckiego. W latach 2001-2002, Profesor Kamińska spędziła 7 miesięcy jako wizytujący naukowiec w Instytucie Badań Mózgu, UCLA, w Los Angeles, USA.

Od 2003 roku Profesor Kamińska zajmuje stanowisko profesora i kierownika Pracowni Regulacji Transkrypcji w Instytucie Nenckiego, a także od 2009 r. zajmuje stanowisko dyrektora Podyplomowego Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie swojej kariery naukowej, profesor Kamińska brała udział jako główny badacz w ponad 24 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, oraz była zapraszana do wystąpienia jako wykładowca w 25 krajowych i międzynarodowych spotkaniach i kongresach.

Profesor Kamińska otrzymała nagrodę Premiera za najlepszą habilitację, subsydium Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, jak również została wybrana członkiem 3 Komitetów Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Neurobiologii, Cytobiologii oraz Biochemii i Biofizyki. W latach 2009-2011 była koordynatorem polsko-francuskiego konsorcjum GROUPEMENT DE RECHERCHE EUROPEEN (GDRE) DE ≪L’ONCOLOGIE FONDAMENTALE A LA BIOTHERAPIE DU CANCER≫.

Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński

Prof. Przemysław Juszczyński ukończył medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2000 roku, a w roku 2002 otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.

W latach 2001-2005 prof.  Juszczyński był asystentem Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w latach 2003-2008 pracował jako Research Fellow w Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie, USA. Następnie, na przestrzeni lat 2008-2010, prof. Juszczyński pełnił funkcję Instructor in Medicine w Harvard Medical School/Dana Farber Cancer Institute w Bostonie.

W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, a następnie został nominowany na profesora nadzwyczajnego w tymże instytucie. Od roku 2011 Prof. Juszczyński pełni również funkcję zastępcy Dyrektora ds. Nauki Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Prof. P. Juszczyński otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za aktywność i osiągnięcia naukowe, między innymi dwukrotnie uzyskał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium ICRETT (International Union Against Cancer, Genewa, Szwajcaria) oraz wyróżnienie Special Fellow od Leukemia and Lymphoma Society of America Career Development Program.

W roku 2014 został wyróżniony przez kapitułę plebiscytu „Polacy z Werwą” i został jego laureatem w dziedzinie „medycyna”.  

Zainteresowania naukowe prof. Juszczyńskiego koncentrują sią na patogenezie nowotworów układu chłonnego i rozwoju celowanych terapii.  Profesor Juszczyński bierze aktywnie udział jako główny badacz oraz koordynator licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, jak również publikuje w prestiżowych periodykach naukowych jak Blood, Clinical Cancer Research, PNAS oraz British Journal of Haematology.

Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Profesor Jerzy Ostrowski jest kierownikiem Zakładu Genetyki, Centrum Onkologii Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie, oraz profesorem medycyny w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Profesor Ostrowski jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, certyfikowanym przez Europejską Radę ds. Gastroenterologii. Jednym z jego zainteresowań badawczych jest zastosowanie genomiki integracyjnej (mikromacierze, sekwencjonowanie nowej generacji i spektrometria masowa połączona z analizą bioinformatyczną) w celu badań mechanizmów molekularnych skomplikowanych chorób. W latach 1997-2004 profesor Ostrowski spędził w każdym roku 3 do 6 miesięcy jako pracownik naukowy na Wydziale Medycyny, Uniwersytetu Washington w Seattle, USA.

Otrzymał kilka nagród naukowych, w tym nagrodę Premiera za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny i biologii molekularnej, subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz 16 nagród od Ministerstwa Zdrowia. Profesor Ostrowski był głównym badaczem w licznych projektach badawczych i promotorem ponad 20 prac doktorskich.