Fundusze unijne

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Nowa terapia celowana nowotworów z delecją genu MTAP
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0638/18-00

Celem projektu jest rozwój i wdrożenie do działalności własnej Selvita S.A. scharakteryzowanego na poziomie I fazy badań klinicznych kandydata na lek onkologiczny nowej generacji, będący terapią celowaną opartą na syntetycznej letalności. Proponowana strategia projektu opiera się na kodelecji genów p16/MTAP. Znajdują się one w lokus 9p21, którego delecja jest jedną z najczęstszych zmian genetycznych występujących w ludzkich nowotworach. Wytypowano kilka funkcjonalnie powiązanych celów biologicznych syntetycznie letalnych z delecją MTAP. Oznacza to szczególną wrażliwość komórek nowotworowych z delecją MTAP na zahamowanie tych białek i daje nadzieję na stworzenie terapii celowanej dla ogromnej populacji pacjentów onkologicznych (do 15%).

Proponowana strategia zakłada pracę nad zdefiniowanymi celami terapeutycznymi oraz na podejściach fenotypowych. Pozwoli to na wyłonienie kandydata klinicznego o największym potencjale terapeutycznym, największych szansach sukcesu w badaniach klinicznych i partnering z firmą farmaceutyczną.

Dzięki obranej strategii Selvita S.A. planuje opracowanie w projekcie substancji terapeutycznej o charakterze leku pierwszego w swojej klasie lub najlepszego w swojej klasie. Wyselekcjonowany kandydat kliniczny będzie w pełni scharakteryzowany farmakodynamicznie i farmakokinetycznie, oraz posiadać będzie pełen pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. Zaplanowano również syntezę substancji aktywnej w standardzie GMP i przeprowadzenie I fazy badań klinicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Wartość projektu: 67 876 480,25 zł
Wartość dofinansowania: 39 460 345,16 zł

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Opracowanie usługi analizy strukturalnej typu „szybki tryb”
dla kompleksów białko-związek chemiczny
Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0460/17-00

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności oraz poszerzenie oferty usługowej firmy Selvita S.A. poprzez rozbudowanie platformy analizy strukturalnej oddziaływania dowolnego kompleksu białko-związek chemiczny, o analizę typu „szybki tryb” wybranych strategicznych celów terapeutycznych. Analiza typu „szybki tryb” polega na stworzeniu biblioteki białek/struktur trzeciorzędowych, dla których zostały przygotowane, opracowane, zoptymalizowane i przetestowane wszystkie niezbędne materiały i procesy, pozwalające na dostarczenie końcowego wyniku analizy w stosunkowo krótkim czasie (w zależności od wybranego białka od miesiąca do trzech miesięcy). Tworzona biblioteka obejmie zarówno białka o zbadanej, jak i nieznanej strukturze trzeciorzędowej, będące strategicznymi celami terapeutycznymi dla leków obecnych na rynku lub będące wysoce atrakcyjne dla celów terapeutycznych ze względu na doniesienia naukowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa.
Wartość projektu: 3 604 502,07 zł
Wartość dofinansowania: 2 091 808,46 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0404/17-00

W efekcie realizacji projektu Spółka planuje wprowadzić do swojej oferty kandydata na lek umożliwiającego nowatorską immunoterapię nowotworów. Badania te odbędą się w ramach Platformy Immunoonkologicznej, która stanowi znaczący element strategii rozwoju grupy Selvita na lata 2017-2021.
Realizacja przedsięwzięcia ma na celu rozwój małocząsteczkowych terapeutyków działających jako system wczesnego alarmowania układu immunologicznego pacjenta o istnieniu komórek rakowych jako zagrożenia i jego mobilizacji. Prace badawcze będą się skupiać na modulacji ścieżki aktywującej odpowiedź prozapalną zależną od białka STING i innych sensorów kwasów nukleinowych.
Docelowo substancje lecznicze rozwijane przez Selvitę mają pobudzić układ odpornościowy pacjenta do rozpoznania także słabo immunogenicznych, opornych (tzw. zimnych) nowotworów, aktywacji odpowiedzi immunologicznej i samodzielnej eliminacji komórek nowotworowych. Szacuje się, że grupa pacjentów z zimnymi nowotworami nie odpowiadająca na obecną immunoterapię inhibitorami punktów kontrolnych (np. przeciwciała na PD-1 lub CTLA4) stanowi ok. 50% populacji pacjentów. Potencjalne substancje lecznicze rozwinięte w ramach składanego wniosku będą zatem stanowić odpowiedź na silną, niezaspokojoną potrzebę terapeutyczną. Innowacyjność rezultatów projektu stanowić będzie nowość na skalę światową o wysokim potencjale komercyjnym.
Immunoonkologia jest nową dziedziną medycyny, wykorzystującą potencjał własnego układu odpornościowego pacjenta do selektywnego rozpoznawania i atakowania komórek nowotworowych, bez szkody dla zdrowej tkanki oraz możliwość tworzenia długotrwałej pamięci immunologicznej dzięki czemu może on zapobiegać wznowom choroby dając efekt szczepionki przeciwnowotworowej. Stwarza to realną szansę na całkowite wyleczenie raka bez możliwości nawrotów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Wartość projektu: 44 008 846,23 zł
Wartość dofinansowania: 29 971 454,63 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnych bibliotek screeningowych znakowanych DNA do odkrywania innowacyjnych terapeutyków w leczeniu chorób cywilizacyjnych
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0017/17-00

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do działalności Spółki innowacyjnych bibliotek znakowanych DNA (ang. DNA-encoded libraries (“DEL”)), które znajdą zastosowanie w procesie odkrywania innowacyjnych leków w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Jest to technologia do identyfikacji nowych substancji aktywnych za pomocą przeszukiwania w bezprecedensowej skali zbiorów milionów małocząsteczkowych związków chemicznych znacznie przewyższających liczebnością i różnorodnością strukturalną standardowe kolekcje przesiewowe. Biblioteki znakowane DNA wykorzystuje się w procesie badań nad innowacyjnymi lekami; łączą one dziedziny chemii obliczeniowej, medycznej oraz biologii molekularnej, stanowiąc bardziej ekonomiczną alternatywę dla wysokoprzepustowych metod przesiewowych. Celem technologii DEL jest przyspieszenie wczesnej fazy odkrywania leków, co optymalizuje proces badawczy i może skutkować bardziej dynamicznym wprowadzaniem kandydatów na lek do badań klinicznych.
Projekt otrzymał wsparcie w ramach programu InnoNeuroPharm – Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Wartość projektu: 15 431 675,00 zł
Wartość dofinansowania: 10 701 909,02 zł

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Opracowanie platformy badań in vitro dla biopodobnych przeciwciał o działaniu terapeutycznym
Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0633/16-00

W ramach projektu zostanie opracowany i zwalidowany panel testów służący do analizy porównawczej in vitro aktywności terapeutycznych, biopodobnych przeciwciał monoklonalnych z grupy inhibitorów TNF-α oraz VEGF.

Postęp naukowy w medycynie i szybki rozwój technologiczny umożliwiają zastosowanie na znacznie większą skalę leków z rodzaju terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Dzięki monitorowaniu większej liczby parametrów w diagnostyce klinicznej, nie tylko biochemicznych, ale także genetycznych i molekularnych, obecna terapia przewlekłych schorzeń onkologicznych lub autoimmunizacyjnych przyjmuje formę tzw. medycyny spersonalizowanej. Można dzięki temu wyłonić mniejsze grupy chorych, dla których leczenie dobrane będzie na podstawie znanego mechanizmu i oferować lepsze rokowanie. Otwiera to szerokie pole do zastosowania terapii przeciwciałami monoklonalnymi. Perspektywa ciągłego wzrostu udziału przeciwciał monoklonalnych w medycynie jest bardzo realistyczna, głównie przez: mniejsze ryzyko działań niepożądanych, a także sytuację socjoekonomiczną rejonów świata, w które wkracza globalny rynek farmaceutyczny i „dojrzewaniem” rynku farmaceutycznego, co przekłada się na poszerzenie zastosowań terapii z udziałem tej grupy leków. Strategicznymi celami rozwinięcia platformy są: dobro pacjentów, wsparcie innowacyjnego rynku farmaceutycznego, wdrożenie usług na rynku lokalnym i pozytywny wpływ na gospodarkę kraju i konkurencyjność w przemyśle farmaceutycznym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Wartość projektu: 3 557 580,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 521 361,00 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej metody otrzymywania substancji o aktywności farmakologicznej na drodze łagodnego trifluorometylowania
Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0681/16-00

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody trifluorometylowania (tj. wprowadzenia grupy CF3), która znajdzie zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym do syntezy i modyfikacji substancji o aktywności farmakologicznej oraz chemicznym i agrochemicznym do syntezy substancji chemicznych i nawozów sztucznych w celu znacznego obniżenia kosztów produkcji. Pomysł projektu jest odpowiedzią na potrzeby klientów z w/w branż dążących do obniżenia kosztów syntezy swoich produktów oraz w odpowiedzi na potrzebę zmiany własności niektórych sprzedawanych na rynku substancji, w tym również leków.

Rezultatem badań przemysłowych będzie protokół łagodnego wprowadzania grupy CF3 do różnego rodzaju cząsteczek organicznych, w tym leków. W ramach prac rozwojowych, w oparciu o opracowany protokół zostaną przeprowadzone syntezy 3 wybranych związków o aktywności farmakologicznej.

Koncepcja opracowania metody trifluorometylowania zawarta w projekcie nie została dotychczas nigdzie opublikowana. Nie jest również chroniona patentem. Jest nowatorska na skalę światową, a jej główną zaletą są niskie koszty jej prowadzenia. Opracowana nowa ścieżka syntezy będzie przedmiotem co najmniej jednego zgłoszenia patentowego. Rezultaty projektu zostaną wdrożone do laboratorium chemicznego Selvita Services oraz będą wykorzystywane w dwojaki sposób: do realizacji usług dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, chemicznych i agrochemicznych; możliwa będzie również sprzedaż licencji opracowanej ścieżki umożliwiającej wprowadzanie grupy CF3.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

Wartość projektu: 2 482 264,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 575 495,00 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0292/16-00

Celem proponowanego projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.

Nakłady na realizację projektu będą obejmować zakup gruntu oraz budowę kompleksu laboratoryjno-biurowego o powierzchni ok. 8 100 m2 wyposażonego w specjalistyczną aparaturę badawczą. Inwestycja będzie realizowana na terenie Krakowa, w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na działce o powierzchni ok. 1,4 ha położonej przy ul. Podole.

W najnowocześniejszych laboratoriach zaplanowano kontynuację prac B+R nad celami terapeutycznymi zawartymi w aktualnym portfolio projektów Selvity. Zgodnie z Agendą Badawczą rozwijane będą również nowe inicjatywy oparte o innowacyjne cele molekularne istotne w patogenezie nowotworów. Zostaną opracowane nowe, chronione patentem, „pierwsze
w swojej klasie” lub „ najlepsze w swojej klasie” substancje aktywne o celowanym, innowacyjnym mechanizmie działania, głównie w obszarze terapii przeciwnowotworowej i chorobach zapalnych. Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa na skalę światową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 92 126 704,80 zł
Kwota kosztów kwalifikowanych: 74 899 760,00 zł
Wartość dofinansowania: 33 704 892,00 zł

 

 

ue-1

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Opracowanie nowych metod otrzymywania amin chiralnych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1200/15-00

Wiele substancji terapeutycznych dostępnych na rynku farmaceutycznym zawiera jednostki chiralnych amin. Synteza takich amin opiera się często na otrzymaniu racematu związku używanego w produkcji substancji czynnej, a następnie rozdziale na enancjomery. Ta powszechnie stosowana procedura powoduje stratę przynajmniej połowy syntetyzowanego materiału ze szkodą dla ekonomii całego procesu. Celem niniejszego projektu jest modyfikacja tradycyjnej procedury syntezy substancji terapeutycznych zawierających chiralne aminy, polegająca na wykorzystaniu odpadowego izomeru i przeprowadzeniu na nim inwersji konfiguracji centrum stereogenicznego, która może być przeprowadzona w większej skali. Skutkiem tego będzie otrzymanie pożądanego enancjomeru będącego składnikiem czynnym leku oraz zwiększenie całkowitej wydajności procesu, co będzie miało wpływ na znaczne obniżenie kosztów.

Selvita Services realizuje wiele projektów, których celem jest uzyskanie połączeń chiralnych, w wielu przypadkach amin. Proponowany projekt zakłada wyselekcjonowanie grupy związków, dla których przeprowadzona będzie synteza racematów oraz zbadana możliwość przekształcenia odpadowego enancjomeru w pożądaną substancję czynną leku. Rezultaty badań na wybranych związkach zostaną wykorzystane jako przykłady w aplikacji patentowej mającej na celu uzyskanie ochrony własności intelektualnej przydatnej przy komercyjnym użyciu tej metody.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

Wartość projektu: 2 988 691,80 zł
Wartość dofinansowania: 2 051 838,35 zł

 

 

ue-1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0987/16-00

Immunoterapia nowotworów to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina farmakoterapii onkologicznej. Polega ona na aktywacji układu odpornościowego pacjenta do zwalczenia raka i tworzenia długotrwałej pamięci immunologicznej zapobiegającej nawrotom i przerzutom. Jedną ze strategii aktywacji immunologicznej jest zmiana charakteru mikrośrodowiska guza poprzez zmniejszenie lokalnych stężeń immunosupresyjnych metabolitów lub blokowanie ich efektów w komórkach odpornościowych. Kluczowym immunometabolitem wywołującym tolerancję immunologiczną w guzie jest adenozyna. Jest ona obecna w zdrowych tkankach w niskich stężeniach, pełniąc różne funkcje fizjologiczne. W nowotworze jej stężenie gwałtownie rośnie, w skutek nadekspresji enzymów produkujących adenozynę, nasilanej dodatkowo przez hypoksję i stan zapalny.
Celem projektu jest rozwój i wdrożenie do działalności własnej Selvity S.A. scharakteryzowanego na poziomie I fazy badań klinicznych kandydata na lek onkologiczny nowej generacji. Proponowana strategia zakłada w etapie przedklinicznym pracę nad trzema celami terapeutycznymi: enzymami szlaku metabolicznego produkującego adenozynę (CD73/CD39) oraz receptorem adenozynowym A2A/B. Pozwoli to na wyłonienie kandydata klinicznego o największym potencjale terapeutycznym, największych szansach sukcesu w badaniach klinicznych i partneringu z firmą farmaceutyczną.
Cele molekularne opracowywane w projekcie substancji dają duże prawdopodobieństwo uzyskania leku pierwszego w swojej klasie (CD73/CD39) lub najlepszego w swojej klasie (A2A/B). W efekcie projektu Selvita wprowadzi do swojej działalności co najmniej jednego eksperymentalnego kandydata na lek. Wyselekcjonowany kandydat kliniczny będzie w pełni scharakteryzowany farmakodynamicznie i farmakokinetycznie, oraz posiadać będzie pełen pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. Zaplanowano również syntezę substancji aktywnej w standardzie GMP i przeprowadzenie I fazy badań klinicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Wartość projektu: 39 935 209,50 zł
Wartość dofinansowania: 26 904 363,86 zł

 

ue-1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Selvita S.A.
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0052/15-00

Celem projektu jest rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Selvita S.A., którego istnienie zostało formalnie zatwierdzone decyzją Ministerstwa Gospodarki nr 4/CBR/14 z lipca 2014 r. o nadaniu statusu CBR.
Rozbudowa centrum B+R obejmuje rozwój 4 laboratoriów/modułów: 1. Analitycznego, 2. Chemicznego, 3. Biochemicznego oraz 4. Komórkowego o łączną powierzchnię 750 m2, w tym 550 m2 na terenie obecnej siedziby firmy w Parku Life Science w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14 oraz 200 m2 w Centrum Zaawansowanych Technologii Poznań, przy ul. Umultowskiej 89 C w Poznaniu.
Projekt przyczyni się do rozwoju badań w dziedzinie projektowania leków zmierzających do opracowania innowacyjnych substancji o aktywności przeciwnowotworowej. Zgodnie z Agendą Badawczą planowane jest wykonanie badań prowadzących do opracowania 3 innowacyjnych substancji – przyszłych leków w oparciu o 3 różne podejścia, biorąc pod uwagę mechanizm powstawania nowotworów:
1. Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych
2. Immunoterapie chorób nowotworowych oparte na modulacji swoistej odpowiedzi odpornościowej
3. Innowacyjna terapia nowotworów litych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi i mózgu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 24 476 016,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 954 640,00 zł

 

 

ue-1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Kompleksowa ochrona patentowa trzech innowacyjnych związków chemicznych o działaniu terapeutycznym w schorzeniach onkologicznych i autoimmunologicznych
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04-12-0002/15-00

Ogólnym celem projektu jest uzyskanie właściwej międzynarodowej ochrony własności intelektualnej i praw własności dla wyników prac badawczych prowadzonych w laboratoriach Selvity, posiadających poziom wynalazczy i nadających się do przemysłowego zastosowania. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dokonanie trzech odrębnych zgłoszeń patentowych w trybie PCT oraz ich walidacja w wybranych krajach.
Zgłoszenia te będą dotyczyły:
1) inhibitorów kinazy MELK,
2) antagonistów receptorów adenozynowych A2A i A2B
3) związków chemicznych o aktywności hamującej enzymy ścieżki syntezy seryny i cyklu kwasu foliowego.
Wstępna ocena obecnego stanu techniki wskazuje, iż nie istnieją obecnie związku o cechach strukturalnych obejmujących zakres żądanej ochrony patentowej. Zgłoszenia patentowe obejmujące swoim zakresem serie związków chemicznych będą główną częścią pakietu oferowanego na rynku własności intelektualnej klientom.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 1 166 893,56 zł
Wartość dofinansowania: 495 636,00 zł

 

ue-1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Ochrona własności intelektualnej małocząsteczkowych inhibitorów kinazy GCN2, HO-1 i agonistów STING
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04-12-0003/15-00

Ogólnym celem projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla trzech wynalazków opracowanych w firmie Selvita. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dokonanie trzech zgłoszeń patentowych w trybie PCT oraz ich walidację w wybranych krajach. Przedmiotami wynalazków będą trzy grupy związków chemicznych, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do wykorzystania przemysłowego. Pierwsze zgłoszenie patentowe będzie dotyczyło grupy małocząsteczkowych inhibitorów kinazy GCN2, drugie zgłoszenie obejmie grupę małocząsteczkowych inhibitorów oksygenazy hemowej-1 (HO-1), a trzecie małocząsteczkowych agonistów STING oraz ich zastosowanie w terapii chorób onkologicznych. Wstępna ocena obecnego stanu techniki wskazuje, iż nie istnieją obecnie związki o cechach strukturalnych obejmujących zakres żądanej ochrony patentowej. Zgłoszenia patentowe obejmujące swoim zakresem serie związków chemicznych będą główną częścią pakietu oferowanego na rynku własności intelektualnej klientom.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 1 168 553,00 zł
Wartość dofinansowania: 496 250,00 zł

ue-1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, INNOMED – Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Tytuł projektu: Badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0032/15

Celem projektu jest opracowanie małocząsteczkowych inhibitorów o potwierdzonym, selektywnym mechanizmie działania. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na identyfikację białkowych celów molekularnych, markerów skuteczności i toksyczności oraz kompetentną selekcję pacjentów. W oparciu o tę wiedzę, zostaną rozwinięte nowe cząsteczki aktywne, pozwalające na celowane podejście terapeutyczne. Cząsteczki te, oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania. Wybrane w projekcie cele molekularne dają duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie (ang. first-in-class). Rozwijane związki wiodące będą w pełni scharakteryzowane pod kątem farmakodynamicznym i farmakokinetycznym, a dla wyselekcjonowanego kandydata klinicznego zostanie wykonany pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. W ramach projektu zaplanowano również syntezę substancji aktywnej w wymaganej ilości w standardzie GMP i przeprowadzenie 0 fazy/wczesnej fazy I badań klinicznych. Wskutek realizacji projektu we własnej działalności firmy zostaną rozbudowane nowoczesne metody i narzędzia kluczowe dla rozwoju nowych substancji czynnych, a w przyszłości nowych leków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa 
Wartość projektu: 14 341 004,24 zł
Wartość dofinansowania: 9 997 460,60 zł


ue-1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnej spersonalizowanej terapii nowotworów litych
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1163/15-00

Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy Selvita oraz zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych poprzez wdrożenie do działalności Spółki nowych cząsteczek potencjalnie stosowanych w terapii nowotworów litych ze szczególny uwzględnieniem nowotworów piersi i mózgu. Z naukowego punktu widzenia będą to małocząsteczkowe inhibitory aktywności kinazy białkowej MELK.  Kinaza MELK przynależy do rodziny kinaz białkowych uczestniczących w przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych, których zaburzenia związane są z procesem nowotworzenia. Jej poziom jest znacznie podwyższony w nowotworach różnego typu – raka piersi, mózgu, jelita grubego, jajników, płuc i wielu innych, przy równoczesnym jej prawie zupełnym braku w komórkach prawidłowych. Jej zwiększony poziom negatywnie koreluje z przeżywalnością pacjentów z nowotworami piersi i mózgu a obniżenie ekspresji lub aktywności skutkuję zahamowaniem proliferacji komórek nowotworowych zarówno in vitro jak i in vivo.  W ramach projektu planujemy rozwój nowych inhibitorów hamujących aktywność kinazy MELK bazując w głównej mierze na serii silnych i selektywnych związków wiodących (inhibitorów MELKa przebadanych głównie w układach komórkowych) rozwiniętych do tej pory w laboratoriach Selvity.
Cząsteczki te oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania. Wybrany cel molekularny daje duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie. Rozwijane związki wiodące będą w pełni scharakteryzowane pod kątem farmakodynamicznym i farmakokinetycznym. Dla wyselekcjonowanego kandydata klinicznego zostanie wykonany pełen pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. W ramach projektu zaplanowano również syntezę substancji aktywnej w wymaganej ilości w standardzie GMP i przeprowadzenie I fazy badań klinicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Wartość projektu: 43 772 131,04 zł
Wartość dofinansowania: 29 876 956,94 zł


ue-1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0673/15-00

Celem projektu będzie hamowanie metabolizmu seryny oraz cyklu kwasu foliowego, z wykorzystaniem małocząsteczkowych inhibitorów o potwierdzonym selektywnym mechanizmie działania. Rozwój badań pozwolił na identyfikację kluczowych punktów węzłowych metabolizmu, białkowych celów molekularnych oraz markerów wrażliwości i selekcji pacjentów. W oparciu o tę wiedzę, zostaną zaprojektowane i rozwinięte nowe cząsteczki aktywne, pozwalające na celowane podejście terapeutyczne. Cząsteczki te oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania. Wybrane w projekcie cele molekularne dają duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie (ang.: first-in-class). Rozwijane związki wiodące będą w pełni scharakteryzowane pod kątem farmakodynamicznym i farmakokinetycznym, a pełen pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP zostanie wykonany dla wyselekcjonowanego kandydata klinicznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Wartość projektu: 39 696 318,88 zł
Wartość dofinansowania: 27 933 818,41 zł


ue-2

Projekt pn. Terapie epigenetyczne w onkologii (akronim EPTHERON) realizowany w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych. Numer umowy: STRATEGMED1/233574/15/NCBR/2015


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Tytuł projektu: Innowacyjne leki onkologiczne oddziaływujące na metabolizm komórek nowotworowych
Nr umowy o dofinansowanie: POIG.01.04.00-12-120/12

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Tytuł projektu: Zapewnienie kompleksowej ochrony patentowej innowacyjnym związkom o działaniu przeciwnowotworowym
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.05.04.01-12-009/12-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Tytuł projektu: Zapewnienie ochrony intelektualnej dla grupy małocząsteczkowych inhibitorów kinazy białkowej CDK8
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.05.04.01-12-012/12-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Tytuł projektu: Badania i wdrożenie innowacyjnej substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU: 73.10)
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-006/09-00 UDA-POIG.04.01.00-12-006/09-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Tytuł projektu: Badania i wdrożenie innowacyjnej substancji o działaniu przeciwpsychotycznym i prokognitywnym (PKWiU: 73.10)
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-007/09-00 UDA-POIG.04.01.00-12-007/09-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Tytuł projektu: Badania i wprowadzenie na rynek innowacyjnej substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU: 73.10)
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-095/09-00 UDA-POIG.04.01.00-12-095/09-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
Tytuł projektu: Zwiększenie rozpoznawalności marki Selvita oraz promocja usług o potencjale eksportowym 
Nr umowy o dofinansowanie: UDA- POIG.06.05.02-00-053/11-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
Tytuł projektu: Nowa terapia przeciwnowotworowa w oparciu o inhibitory kinaz białkowych 
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-049/11-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
Tytuł projektu: Nowa farmakoterapia chorób neurodegeneracyjnych z zastosowaniem innowacyjnych inhibitorów kinaz  
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-048/11-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


Projekt celowy
Tytuł projektu: Inhibitory kinaz – badania i wdrożenie leku przeciwnowotworowego najnowszej generacji
Nr umowy o dofinansowanie: 04606/C.ZR10-6/2010


Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH
Tytuł projektu: Zastosowanie inhibitorów kinaz białkowych jako celowanych terapii przeciwnowotworowych
Nr umowy o dofinansowanie: INNOTECH – K1/HI1/16/157483/NCBR/12


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.02.00-12-010/09

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Tytuł projektu: Uruchomienie syntez w skali półtechnicznej w laboratorium B+R firmy Selvita
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.02.00-12-038/09-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 
Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału laboratorium B+R Selvity
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.02.00-12-010/10-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-4

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 2.2.B: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału badawczo rozwojowego laboratorium syntezy Selvita Sp. z o.o.
Nr umowy o dofinansowanie: MRPO.02.02.02-12-2-0013-48-10


ue-4

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B:Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
PROJEKT: Wzrost potencjału B+R firmy Selvita Services poprzez utworzenie laboratorium syntezy organicznej w skali technicznej
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: MRPO.02.02.02-12-3-0020-98-12


ue-4

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B:Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
PROJEKT: Utworzenie laboratorium syntezy na potrzeby długoterminowych
projektów B+R
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: MRPO.02.02.02-12-3-0019-97-12


ue-4

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B:Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
PROJEKT: Utworzenie laboratorium biologicznego do badań farmakodynamicznych
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: MRPO.02.02.02-12-3-0018-96-12


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Tytuł projektu: Innowacyjna terapia chorób o podłożu autozapalnym i autoimmunologicznym
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-100/11-00
Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


ue-5

Projekt pn. Komputerowa optymalizacja powinowactwa przeciwciała anty-FCGR2B do epitopów
jest realizowany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Programu Eurostars,
nr projektu: E!5307/08/NCBiR/11, akronim: VACIMMUNE


ue-3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu: Wprowadzenie do badań klinicznych nowych, selektywnych inhibitorów kinaz o działaniu przeciwnowotworowym,
Akronim KIND-P1

Nr umowy o dofinansowanie: INNOMED/I/2/NCBR/2014
Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa