Kontakt

 

Adres do przesyłek i korespondencji:
Selvita S.A.
Park Life Science
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków, Polska
Adres rozliczeniowy:
Selvita S.A.
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków
Polska

 

e-mail: selvita@selvita.com
www.selvita.com

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie, ul Bobrzyńskiego 14, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367359. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 6 388 491,60 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

Numer REGON: 120515330
Numer NIP: 679-29-42-955
Numer konta bankowego: Bank PEKAO SA, 97 1240 4588 1111 0000 5485 1786